فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز
فونت زيبا ساز
مهارت های کارآفرینی - علی اصغر خطیری

مهارت های کارآفرینی - علی اصغر خطیری
کتاب مهارتهای کارافرینی در مراکز فنی و حرفه ای استان مازندران موجود است. 

مهار تهای  کارافرینی

1.     دورانی که فرد مهمترین وظیفه اش را در رابطه با انتخاب شغل و پیشرفت در آن تحقق یافته می بیند چه می گویند ؟

الف)زندگی مادی          ب)زندگی معنوی                 ج) زندگی شغلی           د) زندگی کارآفرینی

2.     انواع زندگی شغلی کدامند؟

الف)تحصیل          ب)استخدام         ج) مهارت          د) ازدواج

3.     کدام گزینه جزء علائق شغلی  از نظر استرانگ نمی باشد ؟

الف)شغلهای تکنیکی        ب)شغلهای سیاسی         ج) شغلهای خدمات رفاهی         د) شغلهای تجارت بزرگ و کوچک

4.     در واژه لانگ من   کسب و کار به چه معنی است ؟

الف)خرید وفروش و تجارت         ب)پول درآوردن           ج) تولید کالا            د) تولید خدمت

5.     معنی کسب و کار به معنای ساده :

الف)فعالیتهائی که فرد بدنبال یک شغل ثابت برای خود در جامعه به منظور ارائه ارائه خدمات انجام می دهد      

ب)فعالیتهائی که با تکیه بر دانش بشری جهت امور روز مره زندگی توسط افراد جامعه صورت می گیرد       

ج) فعالیتهائی که با تجارت و پول درآوردن به منظور کسب سود صورت می گیرد         

د) فعالیتهائی تولید وخدمات کالا و خدمات با هدف فروش بمنظور کسب سود را در بر می گیرد

6.     کدام  گزینه از عوامل شروع کسب و کار نمی باشد؟

الف)نیاز به پول         ب)نیاز به حیات            ج) نیاز به چالش                                    د) نیاز به استعلال

7.     موانع اجرای ایده کدامند؟

الف)موانع شغلی        ب)موانع شخصیتی             ج) موانع تحصیلی                     د) موانع هنری

            د) موانع محیطی

8.     در مدیریت موانع اجرای ایده کدام گزینه راه حل مناسب تری است ؟

الف)پذیرش وجود موانع          ب)کنترل و مسئلیت موانع           ج) شناسائی موانع داخلی و خارجی موانع       د) هرسه مورد

9.     عوامل مهم کلیدی موفقیت در کسب و کار های جدید کدامند؟

الف)تخصص ، مهارت ، تحصیلات  ، نوآوری                              ب)تخصص  ، انعطاف پذیری ، تحصیلت ، نوآوری   

ج) تخصص انعطاف پذیری، ریسک پذیری ، نوآوری               د) تخصص  ، انعطاف پذیری ، سن ، نوآوری

10.  کدام گزینه از ویژگی افراد کارآفرین می باشد؟

الف)ریسک پذیری ، استقلال طلبی ، محقق ، رهبری       ب)ریسکپذیری ، منزوی ، پشتکار بالا ، رهبری     

ج) ریسک پذیری ، استقلال طلبی ، پشتکار بالا ، رهبری                 د) ریسک پذیری ، منزوی ، محقق ، رهبری

11.  اکثر کارآفرینان کسب و کار خود را از چه سنینی آغاز می کنند؟

الف)25- 15         ب)  45 -  25                  ج) 60 - 45        د) 80 - 60

12.  کدام گزینه از اجزاء کار آفرینی می باشد ؟

الف)فرصت ، مدیریت ، منابع ، جذب سرمایه                         ب)فرصت ، مهارت ، منابع  ، جذب سرمایه              

ج) فرصت ، ساختار ، منابع ، استراتژی و برنامه کسب و کار        د) مهارت  ، مدیریت ، منابع  ، استراتژی و برنامه کسب و کار

13.  کدام گزینه از انواع مهارتهای مورد نیاز یک کار آفرین می باشد؟

الف)مهارتهای مدیریتی                  ب)مهارتهای عمومی کسب و کار                      ج) مهارتهای فنی                   د) هر سه مورد

14.  مراحل راه اندازی یک کسب و کار کار آفرینان کدام است ؟

الف)خود ارزیابی، شناسائی ، نوآوری و ایده یابی ،تدوین کسب و کار ، تأمین منابع ،تأسیس و راه اندازی کسب و کار          

ب)خود ارزیابی ، نوآوری و ایده یابی، شناسائی ، تأمین منابع ،تدوین کسب وکار، تأسیس و راه اندازی کسب و کار

ج) نوآوری و ایده یابی ، شناسائی ، خود ارزیابی ،تأمین منابع ،تدوین کسب و کار ، تأسیس و راه اندازی کسب و کار

د) تأمین منابع ، شناسائی ، نوآوری و ایده یابی ، تأسیس و راه اندازی کسب و کار ،تدوین کسب و کار ،خود ارزیابی

17. فوائد و نتایج کارآفرینی کدام است ؟

 الف)تقویت فرهنگ مدیریتی      ب)تقویت فرهنگ مهارت آموزی     ج) تقویت فرهنگ اجتماعی  د) تقویت فرهنگ اخلاقی

18.  دلایل شکست کارآفرینان چیست ؟

الف)حرکت بدون برنامه،ریسک پذیری،فقدان سرمایه کافی،روابط غلط، راه اندازی کسب وکار برای هیجان

ب)حرکت بدون برنامه، اعتماد به نفس بالا، فقدان سرمایه کافی ، روابط غلط ، راه اندازی کسب و کار برای هیجان               

ج) حرکت بدون برنامه، قیمت گذاری غلط، فقدان سرمایه کافی ، روابط غلط ، راه اندازی کسب و کار برای هیجان

د) انعطاف پذیری، قیمت گذاری غلط، فقدان سرمایه کافی ، روابط غلط ، راه اندازی کسب و کار برای هیجان

19.  راه های پرورش خلاقیت کدامند؟

الف) نویسندگی                          ب)بازیگری                 ج) کارمندی                               د) بازنشستگی

20.  انواع نوآوری کدامند؟

الف)بنیادی،محصول ،تبلیغات،فرایند تولید و طراحی ،خانواده                              ب) بنیادی،محصول ،تبلیغات،فرایند تولید و طراحی ،افزایش سود 

ج)بنیادی،محصول ،تبلیغات،فرایند تولید و طراحی ،رقبا                              د) بنیادی،محصول ،تبلیغات،فرایند تولید و طراحی ،بسته بندی  

21.  عوامل ایجاد خلاقیت در کودکان کدامند ؟

الف)پاداش                                   ب)سخت گیری         ج) عدم استقلال                              د) مدرسه

22.  ضروریات رهبری شامل کدام عامل می باشد ؟

الف)فرایند ،کارگروهی،رهبری،محیط ،تکنولوژی ،تجهیزات       ب) فرایند ،کارگروهی،رهبری،منابع ،تکنولوژی ،تجهیزات

ج)فرایند ،کارگروهی،رهبری،محیط ،تکنولوژی                                د) فرایند ،کارگروهی،رهبری،محیط

23.  موانع نوآوری کدامند؟

الف)ترس و نگرانی و عدم امنیت روانی     ب) تمرکز ذهنی                           ج) عدم تمایل به همرنگی                د) امنیت روانی

24.  خلاقیت، پیدایی یک  ........ است و نوآوری عملی ساختن ...........است؟

الف)سود - اندیشه        ب)اندیشه نو -  اندیشه               ج)اندیشه  -  سود        د) اندیشه  -  فرصت

25.  طرح های نو را ........و اجرای آن طرح ها را ........ گویند ؟

الف)فرصت - نوآوری                 ب) نوآوری - خلاقیت                               ج) خلاقیت نوآوری                     د) نوآوری -  فرصت

26.  نوآوری چیست ؟

الف)تبدیل نوآوری به عمل است    ب)تبدیل عمل به نوآوری است      ج)تبدیل عمل به ایده نو است                د) تبدیل ایده نوبه عمل است

     

ج) نبودن فرهنگ سازمانی                 د) توجه به سود و کسب منفعت زیاد بدون توجه به معیارهای مناسب

27. اجزاء اصلی نوآوری کدامند ؟

الف)تیم مدیریتی قوی،    مشوقین اعضاء ،استراتژی نوآوری،گروه های کوچک درون بخشی،محیط مناسب کاری ، فرهنگ نوآوری    

ب)اندیشه ،  مشوقین اعضاء ،استراتژی نوآوری،گروه های کوچک درون بخشی،محیط مناسب کاری ،   

ج) تیم مدیریتی قوی،گروه های کوچک درون بخشی،محیط مناسب کاری ، فرهنگ نوآوری

د) اندیشه ، مشوقین اعضاء ،استراتژی نوآوری،گروه های کوچک درون بخشی،محیط مناسب کاری ، فرهنگ نوآوری

28.  اجزای تشکیل دهنده فرآیند نوآوری کدامند؟

الف)بوجود آوردن اندیشه                 ب)پرورش اندیشه              ج) بکارگیری اندیشه               د) هر سه مورد

29.  در ارزیابی فرصت و ایده ها هر چه کنترل قیمت هاو هزینه ها و کانالهای توزیع محصول کنترل پذیر تر باشد آن ایده و فرصت ..........می باشد؟

الف)منفی                 ب)مثبت                       ج)خنثی            د) هر سه مورد

30.  کدام گزینه از ویزگیهای مهم تیم مدیریتی جهت اجرای فرصت و ایده می باشد ؟

الف)رقابتی نبودن رقبا         ب)عدم سابقه تیم کارآفرینی     ج) رقابتی بودن رقبا           د)ضعیف بودن تیم کارآفرینی

31.  کدام عامل نشانه کیفیت در ایده فرصت می باشد ؟

الف)ریسک بیشتر               ب)ریسک کمتر                ج) منابع مادی           د)قیمت بازار

32.  ویزگیهای فرصت کارآفرینی چیست ؟

الف)کنترل پذیر                  ب)منتج به سود شود                         ج) کنترل پذیر و نتایج مثبت        د) هرسه مورد

33- كدام يك از گزينه هاي زير جزء سرمايه ثابت در يك طرح توجيهي مي باشند؟

الف) بيمه كاركنان   ب) مواد مصرفي   ج) تجهيزات   د) هر سه مورد

34- فرايند مستند سازي تصميمات نهايي اتخاذ شده و شناسايي و بكار گيري معيارهاي ان را چه مي نامند؟

الف)مديريت ريسك   ب)مديرت زمان     ج) مديريت مالي     د) مديريت منابع انساني

35- فن ثبت و طبقه بندي فعاليتهاي مالي  در قالب سنجش پول و تفسير نتايج آن را ....................گويند.

الف ) حسابداري     ب) دفتر روزنامه      ج) دفتر كل         د) درامد

36-مجموعه اي از مهارتها براي كنترل كردن و استفاده بهتر از زمان را چه مي نامند؟

الف)مديريت ريسك   ب)مديرت زمان     ج) مديريت مالي     د) مديريت منابع انساني

37- آموزش دادن به كاركنان جزء كدام يك از مديريتها مي باشد؟

الف)مديريت ريسك   ب)مديرت زمان     ج) مديريت مالي     د) مديريت منابع انساني

38- راههاي تقويت اعتماد به نفس كدام است؟

الف) ارتباط با خانواده            ب) دوستان خوب      ج) تمرين تصميم گرفتن   د) مرور نكردن هدف

39-كار اين رهبران كنترل رفتار و عملكرد سايرين است؟

الف رهبر واگذار كننده     ب) رهبر راهنما    ج) رهبر مشاركتي     د) رهبر مشورتي

40- هدف از رهبري كار افرينانه كدام گزينه نمي باشد؟

الف )سرمايه گذاري                  ب) كنترل منابع       ج)كشف

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA /**/

مهار تهای  کارافرینی

1.     انواع کارآفرین کدام است ؟

الف)کارآفرین گروهی ب)کارآفرین سازمانی            ج) کارآفرین سیاسی                   د) کارآفرین مهارتی

2.     آخرین فرایند راه اندازی کسب و کار کارآفرینان کدام است؟

الف)تأمین منابع          ب)تأسیس و راه اندازی کسب و کار            ج) اداره و تثبیت بنگاه        د) تدوین طرح کسب و کار

3.     کدام گزینه از اجزاء کار آفرینی می باشد ؟

الف)فرصت ، مدیریت ، منابع ، جذب سرمایه                         ب)فرصت ، مهارت ، منابع  ، جذب سرمایه              

ج) فرصت ، ساختار ، منابع ، استراتژی و برنامه کسب و کار        د) مهارت  ، مدیریت ، منابع  ، استراتژی و برنامه کسب و کار

4.     کدام گزینه از انواع مهارتهای مورد نیاز یک کار آفرین می باشد؟

الف)مهارتهای مدیریتی                  ب)مهارتهای عمومی کسب و کار                      ج) مهارتهای فنی                   د) هر سه مورد

5.     .  کدام گزینه از ویژگیهای جمعت شناختی کار آفرینان است؟

الف)تجربه کار            ب)سوء پیشینه            ج) شرایط اجتماعی        د) نارضایتی از تحصیل

6.     کدام گزینه از ویژگی افراد کارآفرین می باشد؟

الف)ریسک پذیری ، استقلال طلبی ، محقق ، رهبری       ب)ریسکپذیری ، منزوی ، پشتکار بالا ، رهبری     

ج) ریسک پذیری ، استقلال طلبی ، پشتکار بالا ، رهبری                 د) ریسک پذیری ، منزوی ، محقق ، رهبری

7.     کدام گزینه تعریف فرد کارآفرین نمی باشد؟

الف)کسی که محصول و خدمات جدید ی تولید کند                        ب)مخاطره های یک فعالیت اقتصادی را ساماندهی کند

ج) فردی که بتواند دارایی های خود را چند برابر کند           د) کسی که بتواند منابع را با هم ترکیب کند تا ارزش آنها بیشتر از قبل شود

8.     موانع اجرای ایده کدامند؟

الف)موانع سیاسی         ب)موانع روحی                  ج) موانع شغلی           د) موانع محیطی

9.     در مدیریت موانع اجرای ایده کدام گزینه راه حل مناسب تری است ؟

الف)پذیرش وجود موانع          ب)کنترل و مسئلیت موانع           ج) شناسائی موانع داخلی و خارجی موانع       د) هرسه مورد

10.  عوامل مهم کلیدی موفقیت در کسب و کار های جدید کدامند؟

الف)تخصص ، مهارت ، تحصیلات  ، نوآوری                              ب)تخصص  ، انعطاف پذیری ، تحصیلت ، نوآوری   

ج) تخصص انعطاف پذیری، ریسک پذیری ، نوآوری               د) تخصص  ، انعطاف پذیری ، سن ، نوآوری

11.  کدام  گزینه از عوامل شروع کسب و کار نمی باشد؟

الف)نیاز به پول         ب)نیاز به حیات            ج) نیاز به چالش                                    د) نیاز به استعلال

12.  کدام عامل شامل اهداف اقتصادی کسب و کار می باشد؟

الف)برخورد منصفانه با عرضه کنندگان        ب)ایجاد نوآوری                ج) رعایت عدالت             د) کالا و خدمات کیفی

13.  معنی کسب و کار به معنای ساده :

الف)فعالیتهائی که فرد بدنبال یک شغل ثابت برای خود در جامعه به منظور ارائه ارائه خدمات انجام می دهد      

ب)فعالیتهائی که با تکیه بر دانش بشری جهت امور روز مره زندگی توسط افراد جامعه صورت می گیرد       

ج) فعالیتهائی که با تجارت و پول درآوردن به منظور کسب سود صورت می گیرد         

د) فعالیتهائی تولید وخدمات کالا و خدمات با هدف فروش بمنظور کسب سود را در بر می گیرد

14.  در واژه آکسفورد کسب و کار به چه معنی می باشد؟

الف)خرید و فروش و تجارت        ب)پول درآوردن           ج) تولید کالا            د) تولید خدمت

15.  کدام گزینه جزء علائق شغلی  از نظر استرانگ نمی باشد ؟

الف)شغلهای تکنیکی        ب)شغلهای سیاسی         ج) شغلهای خدمات رفاهی         د) شغلهای تجارت بزرگ و کوچک

16.  کدام گزینه  جزئ علایق شغلی از نظر کردر نمی باشد ؟

الف)رغبت مکانیک            ب)رغبت علمی                ج)رغبت رفاهی            د) رغبت ادبی

17.  کدام گزینه از انواع زندگی شغلی موجب امنیت شغلی میگردد؟

الف)کارآفرینی           ب)استخدام         ج) خود اشتغالی          د) مشاغل خانگی

18.  یکی از مهمترین دلایل  نارضایتی شغلی چیست ؟

الف)عدم برنامه ریزی افراد در هنگام آغاز زندگی شغلی   ب)عدم امکانات مادی   ج) عدم سازماندهی و کنترل منابع      د) هر سه مورد

19.  انواع زندگی شغلی کدامند؟

الف)کارآفرینی           ب)کاریابی         ج) دانشجوئی             د) شاغل خانگی

20  . فوائد و نتایج کارآفرینی کدام است ؟

 الف)توسعه اشتغال پایدار و مولد     ب)توسعه تحقیقات علمی و دانشگاهی       ج) توسعه تحقیقات            د) توسعه بیکاری

21.  دلایل شکست کارآفرینان چیست ؟

الف)حرکت بدون برنامه،ریسک پذیری،فقدان سرمایه کافی،روابط غلط، راه اندازی کسب وکار برای هیجان

ب)حرکت بدون برنامه، اعتماد به نفس بالا، فقدان سرمایه کافی ، روابط غلط ، راه اندازی کسب و کار برای هیجان               

ج) حرکت بدون برنامه، قیمت گذاری غلط، فقدان سرمایه کافی ، روابط غلط ، راه اندازی کسب و کار برای هیجان

د) انعطاف پذیری، قیمت گذاری غلط، فقدان سرمایه کافی ، روابط غلط ، راه اندازی کسب و کار برای هیجان

22.  عناصر مشترک در تعاریف کارآفرینی کدام است ؟

الف)تفکر دانش ، فرآیند رفتاری ، مدیریت عمومی، معرفی شیوه جدید از تولید       

ب) تفکر سیستمی ، فرآیند دانشی ، مدیریت عمومی، معرفی شیوه جدید از تولید                   

ج) تفکر دانش ، فرآیند دانشی ، مدیریت عمومی، معرفی شیوه جدید از تولید               

د) تفکر سیستمی ، فرآیند علمی ، مدیریت عمومی، معرفی شیوه جدید از تولید  

23.  دو عامل مهم تولید کدام است ؟

الف)دانش  ،کاریابی                     ب)دانش کارآفرینی                       ج) اجتماع ، کاریابی                                د) اجتماع ، کارآفرینی

20.  راه های پرورش خلاقیت کدامند؟

الف) مطالعه                                 ب)  تحصیلات دانشگاه           ج) بازیهای فکری                   د) سن

21.  عوامل ایجاد خلاقیت در کودکان کدامند ؟

الف)سخت گیری                ب)نترسیدن از شکست             ج) عدم استقلال                             د) مدرسه

22.  موانع نوآوری کدامند؟

الف)عدم اعتماد به نفس بالا       ب)تمرکز ذهنی                                       ج) عدم تمایل به همرنگی             د) امنیت روانی

23.  ضروریات رهبری شامل کدام عامل می باشد ؟

الف)فرایند ،کارگروهی،رهبری،محیط ،تکنولوژی ،تجهیزات       ب) فرایند ،کارگروهی،رهبری،منابع ،تکنولوژی ،تجهیزات

ج)فرایند ،کارگروهی،رهبری،محیط ،تکنولوژی                                د) فرایند ،کارگروهی،رهبری،محیط

24.  موانع ورود محصولات به بازارکدامند؟

الف)توزیع مناسب کالاها            ب)عدم کفایت منابع          ج) گسترده بودن شبکه های ارتباطی               د) قوانین و مقررات دست و پاگیر

25.  کدام گزینه از ویزگیهای مهم تیم مدیریتی جهت اجرای فرصت و ایده می باشد ؟

الف)رقابتی نبودن رقبا         ب)عدم سابقه تیم کارآفرینی     ج) رقابتی بودن رقبا           د)ضعیف بودن تیم کارآفرینی

26.  کدام گزینه نشانه کیفیت فرصت  یا ایده در محصولات کارآفرینان نمی باشد؟

الف)بیشتر بردن اندازه بازار          ب)دسترسی بهتر مشتریان       ج) ارزانی محصولات         د) بیشترین سهم از بازار بردن

27.  مزایای رقابتی محصولات کدام گزینه می باشد ؟

الف)هزینه های ثابت و متغیر تولید کمتر باشد ، هزینه های بازار یابی کمتر باشد ، هزینه های توزیع کمتر باشد

ب) هزینه های ثابت و متغیر تولید بیشتر باشد ، هزینه های بازار یابی کمتر باشد ، هزینه های توزیع کمتر باشد

      ج) هزینه های ثابت و متغیر تولید بیشتر باشد ، هزینه های بازار یابی بیشتر باشد ، هزینه های توزیع کمتر باشد   

              د) هزینه های ثابت و متغیر تولید بیشتر باشد ، هزینه های بازار یابی بیشتر باشد ، هزینه های توزیع بیشتر باشد

 

[ شنبه هفدهم فروردین ۱۳۹۲ ] [ 16:1 ] [ علی اصغر خطیری ]
.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ

ارائه مقالات علمی و فنی
امکانات وب
فال امروز
 چت ملودی
قالب وبلاگ
گالری عکس
دریافت همین آهنگ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------